آقای دکتر Mehdi Bahrami

Dr. Mehdi Bahrami

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (312956)

50
22
21

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience