امین الوانچی | سیویلیکا

امین الوانچی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی امین الوانچی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین کنفرانس بین المللی طراحی و مدیریت ساخت پایدار (دبیر علمی)
  • دانشگاه صنعتی شریف (عضو هیات علمی)