آقای دکتر Mohsen Akbarizadeh

Dr. Mohsen Akbarizadeh

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت

Researcher ID: (314070)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران