آقای دکتر Ali Najafi

Dr. Ali Najafi

دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات

Researcher ID: (314537)

2
2

Books

  • کتاب تفکیک پذیری اشیاء از بانک اطلاعاتی تصویر توسط تکنیک های پردازش تصویر (زانا/ایران) - 1395 - Persian
  • کتاب گزارش امنیتی مایکروسافت (زانا) - 1393 - Persian

Teaching Experience