آقای دکتر Mohammadreza Zali

Dr. Mohammadreza Zali

دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (314847)

27
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers