آقای دکتر Saeid Eslamian

Dr. Saeid Eslamian

استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (315865)

190
87
1
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers