آقای دکتر Yousef Ali Attari

Dr. Yousef Ali Attari

استاد گروه مشاوره و راهنمایی، دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (317974)

32
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers