آقای دکتر Tooraj Valinassabpouri

Dr. Tooraj Valinassabpouri

عضو هیات علمی - استاد پژوهشی،موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران

Researcher ID: (318398)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.