آقای دکتر Hamid Ejtehadi

Dr. Hamid Ejtehadi

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318399)

44
44
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers