آقای دکتر Abbas Roozbahany

Dr. Abbas Roozbahany

گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318801)

65
57
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers