آقای دکتر Keramatollah Rasekh

Dr. Keramatollah Rasekh

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (319048)

11
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers