آقای دکتر Masoud Bijani

Dr. Masoud Bijani

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گروه ترویج و توسعه روستایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (320187)

32
49
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers