آقای دکتر Abbas Nouzari Dalini

Dr. Abbas Nouzari Dalini

استاد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر- دانشگاه تهران

Researcher ID: (320513)

2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران