Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Taghi Zhraei Salehi

Dr. Taghi Zhraei Salehi

استاد( دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (320567)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه دکتر Taghi Zhraei Salehi

سمتهای علمی و اجرایی Taghi Zhraei Salehi در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی Taghi Zhraei Salehi در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Taghi Zhraei Salehi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت آلودگی سیستم خارجی تولید مثل مادیان های اطراف تهران به مایکوپلاسما اکویی جنیتالیومکنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب1397
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استفاده از پودر زرده حاوی آنتی بادی اختصاصی زرده تخم مرغ (Lgy) علیه اشرشیاکلی، برالگوی پروتئینی خونی و جمعیت اشرشیاکلی روده جوجههای گوشتیششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
3دریافت فایل PDF مقالهتعیین هویت ژنهای حدت پلاسمیدی A, B, C spv سالمونلا انتریتیدیس و تیفی موریوم جدا شده از انسان و دام با روش PCR چندگانه (Multiplex PCR)اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
4دریافت فایل PDF مقالهجستجوی مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس (MAP) در مدفوع مخاط روده بافی کوت تعدادی از عقده های لنفاوی در گاو به روش PCRشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
5دریافت فایل PDF مقالهتورم فیستولی (غارگونه) روده ها درگیری آکتینوباسیلوز مانند غبغب همراه با عفونت Bacillus Caoagulance در گاوشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولکولی عفونت ناشی از مایکوپلاسماهای هموتروپ (هموبارتونلا) در گربه های تهران و میزان شیوع آناولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی1388
7دریافت فایل PDF مقالهاثرات اسانس آویشن شیرازی و نایسین بر روی رشد سالمونلا تیفی موریوم در سوپ جو تجارتیهجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی1387
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی رخداد سپتی سمی و تلفات ناشی از عفونت با آلکال یژنز پیه چودی در گوزنهای پارک شهرداری زنجانپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387

Taghi Zhraei Salehi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پایداری واکسن Rev.۱ بعد از محلول سازی واکسن لیوفیلیزه تولید شده در موسسه رازیفصلنامه دامپزشکی1401
2دریافت فایل PDF مقالهکلون و بیان پروتئین حدت CFP-۱۰ مایکوباکتریوم بویس سویه AN۵فصلنامه تحقیقات دامپزشکی1400
3دریافت فایل PDF مقالهاثر اسانس مرزه و زنیان بر عملکرد و کیفیت تخممرغ در مرغان تخمگذار چالش دادهشده با سالمونلا انتریتیدیسفصلنامه تولیدات دامی1400
4دریافت فایل PDF مقالهشناسایی سالمونلاهای جداشده از گاوداریهای شیری استان تهران و البرز با استفاده از روشهای کلاسیک و مولکولیفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1399
5دریافت فایل PDF مقالهفیلوژنی جدایه‌های اشریشیا‌کلی مؤثر در موارد کلی‌باسیلوز و سلولیت طیور گوشتی درشهربابک به‌روش Multiplex PCRمجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی1399
6دریافت فایل PDF مقالهفرمولاسیون و نمونهسازی جیره اضطراری با ماندگاری طولانی و ارزیابی ویژگیهای حسی و میکروبی آنفصلنامه ابن سینا1398
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولکولی ژن های مقاومت پادزیستی در جدایه های اشریشیا کلی در طیور گوشتی شهرستان شهربابک به روش MULTIPLEX PCRفصلنامه علوم دامی ایران1397
8دریافت فایل PDF مقالهجداسازی، تعیین هویت وتهیه الگوی ژنومی باکتریهای عضوکمپلکس مایکوباکتریومتوبرکولوزیس از گاو های توبرکولین مثبت استان قم با روش PGRS RFLPفصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها1396
9دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی مولکولی تروپرلا پیوژنز به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجادکننده آبسه های جلدی در گاوهافصلنامه تحقیقات دامپزشکی1396
10دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژن عامل تورم ومرگ سلول cdt درسویه های اشریشیاکلی جداشده ازکلی باسیلوز طیورنشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1395
11دریافت فایل PDF مقالهجداسازی باکتری سودوموناس آئروژینوزا و ژن اینتگرون کلاس I از نمونه های ورم پستان تحت بالینی گاوهای شیری استان تهرانفصلنامه دامپزشکی1395
12دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ایجاد موتاسیون در ژن wbk A بروسلا آبورتوس S19 به روش Overlap Extension PCRفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1394
13دریافت فایل PDF مقالهتأثیر پادتن اختصاصی زرده تخم مرغ بر مرفولوژی مخاط رده و کاهش موضعی شدن باکتری اشریشیاکلی در جوجه های گوشتیفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1393
14دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تولید ازمایشگاهی سلول های دندریتیکفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1393
15دریافت فایل PDF مقالهشمارش میکروارگانیسم های هوازی مزوفیل و جداسازی باکتری سالمونلا از تخم مرغ های مصرفی شهر اصفهان در سال 1389فصلنامه دامپزشکی1391
16دریافت فایل PDF مقالهگزارش درمانگاهی انتریت ناشی از کلستریدیوم پرفرنزنس تیپ A در سگفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1391
17دریافت فایل PDF مقالهتعیین پاتوتیپ جدایه های اشریشیاکلی از گوساله و طیور در ایران با استفاده از روش ریزآرایه DNAفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1391
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پادتن های ناشی از تزریق واکسن سه گانه E.coli k99 ، روتا و کروناویروس در آغوز گاوفصلنامه دامپزشکی1390
19دریافت فایل PDF مقالهفراوانی زن های حدت (ehxA stx(1 و (stx(2 در اشریشیاکلی غیر O157 جدا شده از گاو و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی این جدایه هافصلنامه تحقیقات دامپزشکی1390
20دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژن های حدت سویه های وروتوکسین زای باکتری اشریشیاکلی جدا شده از شیرهای خام و چنیرهای غیر پاستوریزهفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1390
21دریافت فایل PDF مقالهارتباط توالی اسید آمینه های دخیل درر عرضه آنتی ژن (BoLA-DRB3) با حساسیت با مقاومت به اسهال در گوساله هافصلنامه تحقیقات دامپزشکی1390
22دریافت فایل PDF مقالهاثر افزودنی های محرک رشد بر عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با Escherichia coliفصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آزمون PCR در تشخیص بروسلوز گاوها و مقایسه آن با روش های سرولوژیک استانداردفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1389
24دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس در نمونه های مدفوع گاوهای نژادهلشتاین- فریزین با استفاده از روش های کشت و مولکولیفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1389
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت آلودگی باکتریایی تلفات جوجه کشی های شترمرغنشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1388
26دریافت فایل PDF مقالهتعیین توالی نوکلئوتیدی ژن aroA جدا شده از طیور مبتلا به کلی باسیلوز در ایران و مقایسه آن با سویه های موجود در بانک ژنیفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1388
27دریافت فایل PDF مقالهتأثیر اسانس آویشن شیرازی و درجه حرارت نگهداری بر باسیلوس سرئوس 1177ATCC در سوپ جو تجارتیفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1388
28دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های کشت و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) با آزمایش رایت در تشخیص بروسلوزدانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی)1387
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت آلودگی پنیرهای سنتی به سروتیپ های اشریشیاکلی در استان چهارمحال و بختیاریفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1387
30دریافت فایل PDF مقالهتأثیر اسیدهای آلی بر فلور میکروبی و مرفولوژی روده جوجه های گوشتیفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1387
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی چهره های بالینی سالمونلوز و میزان شیوع گروه های سرمی سالمونلا در گوسالهفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1387
32دریافت فایل PDF مقالهتعیین عوامل تلفات کرم ابریشم در روستای دوغ آبادفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1387
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان آلودگی به بارتونلاهنسله در گربه های اهلی تهرانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1387
34دریافت فایل PDF مقالهتأثیر آنتی بادی استخراج شده از تخم مرغ و پروبیوتیک در پیشگیری از عفونت سالمونلا انتریتیدیس در جوجه های گوشتیفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1387
35دریافت فایل PDF مقالهکاربرد توأم روش جداسازی ایمیونومگنتیک و واکنش زنجیره ای پلیمراز چندگانه ای جهت جستجو و ردیابی سالمونلاانتریکا تحت گونه انتریکا سرو وار تیفی موریوم در نمونه های مدفوع اسهالی گاوفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1387
36دریافت فایل PDF مقالهسنجش حضور آنتی بادی های ضد اشریشیاکلی، روتا ویروس و کوروناویروس در سرم گوساله های زیر یکماهه مبتلا به اسهال و گوساله های سالمفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1386
37دریافت فایل PDF مقالهشستشوی برونکوالوئولار و یافته های باکتریولوژی آن در پنومونی گوسالهفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1386
38دریافت فایل PDF مقالهواگیری سینوزیت ناشی از بردتلابرونشیسپتیکا در شتر مرغ در ایراننشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1385
39دریافت فایل PDF مقالهازدیاد و تکثیر زن invA سالمونلاها به وسیله PCR بعنوان یک روش تشخیصی این باکتریهافصلنامه تحقیقات دامپزشکی1385
40دریافت فایل PDF مقالهتعیین حداقل غلظت ممانعت کننده (MIC) اسانس گیاه آویشن شیرازی روی باکتری های استافیلوکوکوس آرئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیه و اشریشیاکلیفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1384
41دریافت فایل PDF مقالهیافته های بالینی، بیوشیمیایی و میکروب شناسی سندرم اسهال گوساله ها در یک واحد شیری در اطراف تهرانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1383
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش سردکنهای آبی در چگونگی وضعیت باکتریایی لاشه های مرغ در کشتارگاه های صنعتی استانهای تهران و گیلانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1383
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ایمنی زایی سروتیپ های بومی کلی باسیل جداشده از طیور در ایرانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1382
44دریافت فایل PDF مقالهمقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئین های تام و ستوپلاسمی سویه های سالمونلا انتریکا تحت گونه انتریکا، سروتی آبورتوس اویس جدا شده از ایرانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1382
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی حضور اشریشیاکلی، کوکسیدیا و کریپتوسپوریدیوم در مدفوع تعدادی از گوساله های زیر یکماه مبتلا به اسهال از قائم شهر و بابل و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله هافصلنامه تحقیقات دامپزشکی1382
46دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارزش سه روش کشت مدفوع، آزمایش آگلوتیناسیون و الایزای نقطه ای در تشخیص حاملین سالمونلا دابلین در گوساله های به ظاهر سالمفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1382
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی باکتریولوژیکی ادرار گاوهای ارجاعی به کشتارگاه های اطراف تهرانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1382
48دریافت فایل PDF مقالهجستجوی تیلور لااکویی جنیتالیس در باشگاه های سوارکاری شهرکردفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1382
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی لیستریا مونوسیتوژنس در ماهیان پرورشی تازه، دودی شده و یخهای مورد استفاده جهت نگهداری سرد ماهیان تازه در استانهای تهران و گیلانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1381
50دریافت فایل PDF مقالهتشخیص آلودگی به سروتیپهای سالمونلا در گوساله های به ظاهر سالم با استفاده از آزمایش جلدیفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1381
51دریافت فایل PDF مقالهسروتایپینگ کلی باسیلهای جدا شده از مرغداریهای اطراف تهرانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1380
52دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بالینی و آزمایشگاهی جهت تعیین میزان فراوانی پیلونفریت در گاوهای ارجاعی به کشتارگاه های اطراف تهرانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1380
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تجربی واکسن کشته سالمونلا تیفی موریوم در خرگوشفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1380
54دریافت فایل PDF مقالهآندوکاردیت ناشی از آکتینومیسس پیوژن همراه با کیست هیداتید در گاوفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1380
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای سه روش اندازه گیری تری متیل آمین، ازت فرار تام و شمارش کلی باکتریهای هوازی سرمادوست در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانیفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1379
56دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از آزمایش جلدی برای تشخیص سالمونلوز تجربی در خرگوشفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1379
57دریافت فایل PDF مقالههمه گیری سقط جنین ناشی ا ز کمپیلوباکترفتوس تحت گونه فتوس در یکی از گوسفنداریهای اطراف تهرانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1378
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار پادکنی سالمونلا تیفی موریوم و کاربرد آن برای ردیابی عفونت های ناشی از این باکتریفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1377
create: 22 December 2021 - view 123

Taghi Zhraei Salehi annual papers published chart

Contact informations


Share

Support