آقای دکتر Amir Nikpaik

Dr. Amir Nikpaik

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (320990)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران