فهیمه شیرشاهی | سیویلیکا

دکتر فهیمه شیرشاهی

معرفی

علاقه مند به حوزه علوم کشاورزی


علاقه مندی ها

برنامه ریزی و مدیریت سامانه های منابع آب و الگوی کشت
هیدرولوژی آب های سطحی
مدلسازی گیاهی

مقالات فهیمه شیرشاهی در کنفرانس های داخلی

کاربرد استنباط فازی - عصبی ANFIS در ارزیابی شبکه آبیاری و زهکشی مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی مارون
سال 1390
ارائه شده در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
ارزیابی مدل SWAP در شرایط مدیریت آبیاری گندم (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی سد درودزن)
سال 1392
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
تخمین تعرق واقعی گندم با استفاده از مدل اگروهیدرولوژیک SWAP (مطالعه موردی: کانال اردیبهشت)
سال 1392
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
برآورد بهره وری آب گندم با استفاده از مدل SWAP مطالعه موردی :شبکه آبیاری وزهکشی درودزن
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش ملی بحران آب
پیش بینی اجزای بیلان آب با استفاده ازمدل Swap درمحدوده کانال اردیبهشت
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش ملی بحران آب
برآورد تابش خورشیدی با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی دراقلیم نیمه خشک مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک شیراز
سال 1391
ارائه شده در سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
ارزیابی دقت روش های رایج برآورد پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: شیراز)
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
بررسی روند بیابانی شدن زیست بوم شهراراک
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
بررسی تغییرات زمانی و مکانی دبی حداکثر در حوضه آبریز کرخه
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
بررسی اثرات متقابل مدیریت آبیاری و تراکم کشت در سال های مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی
سال 1396
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
کند و کاو در الگوی کشت (مطالعه موردی: دشت قزوین)
سال 1396
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
"برآورد شاخص های عملكرد گياه جو در کیفیت های مختلف آب آبياري با استفاده از مدل SWAP." دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، موسسه تحقیقات خاک و آب
سال 1393
خديجه فتاحي، فهيمه شيرشاهي و حسين بابازاده. "عملكرد و اجزاي عملكرد گياه جو در شرايط آبياري با آب‌هاي نامتعارف." دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، موسسه تحقیقات خاک و آب
سال 1393

مقالات فهیمه شیرشاهی در ژورنال های داخلی

اثر اعمال مدیریت کم آبیاری در مراحل مختلف رشد گندم بر بهبود بهره وری اقتصادی آن
سال 1398
ارائه شده در مجله پژوهش آب ایران
عملکرد مدل Aquacrop در شرایط مدیریت تنش شوری و خشکی برنج
سال 1398
ارائه شده در مجله مدیریت آب در کشاورزی
بهینه سازی تخصیص آب و الگوی کشت بهینه (مطالعه موردی: دشت قزوین)
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
تعیین سطح بهینه کشت گیاهان زراعی عمده در سطوح مختلف کم آبیاری در شبکه آبیاری و زهکشی قزوین
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه دانش آب و خاک