آقای دکتر Majid Pedram

Dr. Majid Pedram

دانشیار، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

Researcher ID: (321128)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران