آقای دکتر Ali Akbar Pourfathollah

Dr. Ali Akbar Pourfathollah

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (321495)

3
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers