محمدرضا بختیارزاده | سیویلیکا

دکتر محمدرضا بختیارزاده

دانشیار گروه علوم دام و طیور- دانشگاه تهران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا بختیارزاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)

مقالات محمدرضا بختیارزاده در کنفرانس های داخلی

پیش بینی پروتئینهای متصل شونده به لیپید بر اساس ماشین بردار پشتیبان با استفاده از خصوصیات مربوط به توالیها
سال 1391
ارائه شده در چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
مقایسه ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی برای طبقهبندی پروتئینهای متصل شونده به لیپید
سال 1391
ارائه شده در چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران

مقالات محمدرضا بختیارزاده در ژورنال های داخلی

RNAseq Reveals Novel and Differentially Expressed Isoforms In Native and Commercial Poultry
سال 1396
ارائه شده در مجله سلول و تحقیقات مولکولی