آقای دکتر Hossein Asgharpur

Dr. Hossein Asgharpur

استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (322197)

21
109
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers