آقای مهندس Ehsan Ghiasy Nick

Engineer Ehsan Ghiasy Nick

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر دانشگاه تهران

Researcher ID: (323910)

6
2
4

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مدرس فناوری نانو (1400-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در دبیر نهاد ترویجی فناوری نانو دانشکده فنی کاسپین (1399-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هسته ی اصلی انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشکده فنی کاسپین (1399-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در دستیار آموزشی مقطع کارشناسی (1399-تاکنون)

Other

  • عضو شبکه مدرسین فناوری نانو
  • عضو انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران