خانم دکتر Shahideh Jahanian Sadatmahalleh

Dr. Shahideh Jahanian Sadatmahalleh

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (324707)

2
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers