آقای دکتر Khosro Daneshjoo

Dr. Khosro Daneshjoo

استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (326959)

49
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers