آقای Rasool Shakerin

Rasool Shakerin

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد

Researcher ID: (328771)

4
1
2

Books

  • کتاب زیر همین سقف (تبیان / قم) - 1394 - Persian

Education

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداری دانشگاه شاهد1399-تاکنون
  • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم1394-1398