آقای دکتر Hamid Dehghani

Dr. Hamid Dehghani

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (328827)

51
77
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers