آقای دکتر Ali akbar Rasekhi

Dr. Ali akbar Rasekhi

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (329167)

8
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers