آقای دکتر Mahmoud Mehravaran

Dr. Mahmoud Mehravaran

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قمعضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (330106)

7
20

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers