یداله مهرعلیزاده | سیویلیکا

دکتر یداله مهرعلیزاده

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران

معرفی

استان
خوزستان
شهر
اهواز

سمتهای علمی و اجرایی یداله مهرعلیزاده در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه مهارت آموزی (سردبیر)
  • مجله پژوهش های کارآفرینی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی یداله مهرعلیزاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید چمران اهواز (عضو هیات علمی)

مقالات یداله مهرعلیزاده در کنفرانس های داخلی

تحلیل نظام پیشنهادها براساس الگوی سوات SWOT فرصت، تهدید، قوت و ضعف در اموزش و پرورش شهر باغ بهادران
سال 1389
ارائه شده در هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها
بررسی اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان بانک ملت
سال 1390
ارائه شده در اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
بررسی تطبیقی زیر ساخت های فرهنگی - آموزش موثر در طراحی و اجرای دوره های آموزش الکترونیکی در دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه گوتنبرگ سوئد
سال 1390
ارائه شده در اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
فرایند کمی و کیفی بازنگری برنامه های درسی دانشگاه شهید چمران طی برنامه توسعه چهارم
سال 1390
ارائه شده در اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
بررسی عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی و رابط آن با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی استان خوزستان)
سال 1391
ارائه شده در دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
جایگاه آمایش آموزش عالی درنظام برنامه ریزی توسعه پنجم کشور
سال 1392
ارائه شده در دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
ارزیابی عملکرددانشگاه شهیدچمران درفرایند بازنگری برنامه درسی طی برنامه چهارم توسعه
سال 1392
ارائه شده در دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
بررسی افزیاش حضورزنان درآموزش عالی وعدم تعادل آن با نیازهای بازارکاراز منظرآمایش آموزش عالی
سال 1392
ارائه شده در دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی مدیران از دید کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدیریت آموزشی درسایه نظریه آشوب
سال 1395
ارائه شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
جهانی شدن و چشم اندازآینده برنامه ریزی درسی درکشورهای درحال توسعه
سال 1387
ارائه شده در هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
جهانی شدن و چشم انداز آینده برنامه ریزی درسی درکشورهای درحال توسعه
سال 1387
ارائه شده در هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
جهانی شدن وچشم اندازآینده ی برنامه ریزی درسی درکشورهای درحال توسعه
سال 1387
ارائه شده در هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
برنامه ریزی مدیریت استراتژیک و ارایه راهکارهای بهبود جایگاه برند مطالعه موردی صدا و سیمای بوشهر
سال 1396
ارائه شده در دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
تبیین و نقد مبانی نظری و فلسفی یادگیری مادام العمر از منظر سازمان های جهانی بویژه یونسکو
سال 1395
ارائه شده در هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
مطالعه تطبیقی یادگیری مادالعمر در دانشگاه ها: بررسی تجربه دانشگاه های بین المللی
سال 1395
ارائه شده در هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
یادگیری پویپا در بستر دانشگاه: بازانگاری برای یادگیری
سال 1395
ارائه شده در هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
تبیین مفهوم سیاست تجمیع و ادغام (با تاکید بر تجمیع و ادغام واحدها و مراکز دانشگاهی)
سال 1398
ارائه شده در همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو
نقدی بر گژراهه ساماندهی آموزش عالی ایران از منظر ماهیت و چیستی دانشگاه
سال 1398
ارائه شده در همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو
بررسی آمادگی شرکت پالایش گاز ایلام جهت پیاده سازی سیستم مدیریت دانش
سال 1398
ارائه شده در هشتمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
طرح ریشه کنی بیسوادی در بین والدین
سال 1399
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
بررسی جایگاه مراکز رشد و فناوری استان خوزستان در توسعه علم و فناوری
سال 1400
ارائه شده در نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی
اینترنت اشیاء آموزش و مدیریت کسب و کارهای دیجیتال
سال 1402
ارائه شده در نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا
انقلاب صنعتی و استانداردهای مهارت و کسب و کار
سال 1402
ارائه شده در نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا
هوشمند سازی صنایع در سایه تاثیرات انقلاب صنعتی چهارم و تحولدیجیتال
سال 1402
ارائه شده در نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا

مقالات یداله مهرعلیزاده در ژورنال های داخلی

بررسی موانع پداگوژیکی یاددهی و یادگیری برتوسعه آموزش الکترونیکی درنظام آموزش عالی
سال 1391
ارائه شده در مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی
تأثیر برنامه های درسی کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی بر رشد مهارت های شغلی، انتظارات شغلی و شانس اشتغال دانش آموختگان این رشته ها
سال 1399
ارائه شده در دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
ارایه الگوی توانمندسازی مدیران مراکز مجری آموزشهای مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی در بخش غیردولتی: یک مطالعه موردی
سال 1399
ارائه شده در دوماهنامه پایش
شناسایی عوامل موثر در بهبود آموزشهای ضمن خدمت مدیران مراکز مجری آموزشهای مهارتی و حرفهای علوم پزشکی؛ یک مطالعه کیفی
سال 1399
ارائه شده در دوماهنامه پایش
طراحی الگویی به منظور بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم تربیتی، با تاکید بر رویکرد اشتغال زایی
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی
آسیب شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام فنی و حرفه ای استان خوزستان در چارچوب اهداف و انتظارات نظام جامع آموزش مهارت و فناوری
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی
طراحی مدل ارزیابی وضعیت سرمایه فکری با رویکرد بهبود بهره وری(موردمطالعه: دانشگاه های کشور)
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مدیریت بهره وری
بررسی نقش تعاملی دانشگاه و شهرداری در ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
بررسی تغییرات جهانی شدن آموزش عالی بر آموزش معماری و داوری طرح های معماری در دانشگاه های ایران
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه کارافن
بررسی موانع جذب و نگهداشت کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه مهارت آموزی
طراحی و استقرار نظام جامع ملی مهارت و فناوری: تحلیلی بر روند تحولات و آسیب شناسی نظام آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه مهارت آموزی
ارائه الگوی پارادایمی بازسازی و بهسازی نظام استاندارد مهارت بر اساس روش داده بنیاد: مطالعه موردی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه مهارت آموزی
تدوین الگوی کیفیت بخشی در آموزش و پرورش بر اساس سرمایه اجتماعی و کارایی درونی
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی
امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در شرکت پالایش گاز ایلام
سال 1399
ارائه شده در ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش
الگوی شایستگی های حرفه ای اعضا هیات علمی با رویکرد کارآفرینی در دانشگاه ها
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت
تحلیل عاملی عوامل موثر در ایجاد الگوی شایستگی مدیران برای مدارس کارآفرینانه
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت
الگوی شایستگی های حرفه ای اعضا هیات علمی با رویکرد کارآفرینی در دانشگاه ها
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت
تبیین راهبردهای داوری طرح های معماری و نقش آن در فرایند یادگیری دانشجویان
سال 1401
ارائه شده در دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی درونی مدارس جهت ارائه الگوی ساختاری کیفیت آموزشی( مورد مطالعه مدارس دوره دوم متوسطه نظری استان ایلام)
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
بازار و منافع گسترده آموزش عالی در ابعاد فردی و اجتماعی در نظام آموزشی ایران
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه توسعه اجتماعی
بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس نظریه نوناکا ( (SECIو رابطه آن با فرهنگ سازمانی
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه توسعه اجتماعی
بررسی نگرش اعضای هیات علمی در خصوص کارکردهای دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه شهید چمران اهواز)
سال 1399
ارائه شده در مجله آموزش عالی ایران
واکاوی بنیادها و تحولات دانشگاههای مهارتی و فنی و حرفه ای در پرتو انقلاب صنعتی چهارم
سال 1399
ارائه شده در مجله آموزش عالی ایران
تحلیل عاملی عوامل موثر در ایجاد الگوی شایستگی مدیران برای مدارس کارآفرینانه
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی
پیش برنده ها و بازدارنده های دانشگاه ایرانی در دوره معاصر
سال 1401
ارائه شده در مجله آموزش عالی ایران
طراحی الگوی تسهیل فرایند یاددهی - یادگیری
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی
راهبرد چابکی سازمانی، راهبرد بقا و موفقیت دانشگاه صنعت نفت
سال 1400
ارائه شده در مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی
بررسی میزان انطباق آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهر اهواز
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه مهارت آموزی
بررسی وضعیت موجود و مطلوب آموزش های فنی و حرفه ای در بخش صنایع؛ مطالعه موردی (شهرستان خرمشهر)
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه مهارت آموزی
شناسایی و تحلیل ساختاری پیشران های موثر بر آینده نظام آموزش دانشگاهی در فضای انقلاب صنعتی چهارم
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی
تحولات آموزش عالی و انقلاب صنعتی چهارم
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه مدیریت دانشگاهی
ماموریت و چشم انداز اداره آموزش و توسعه (مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اهواز)
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد
تدوین الگوی کیفیت بخشی مدارس بر اساس سرمایه اجتماعی و اثربخشی مدارس مقطع متوسطه دوم نظری
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
طراحی مدل سلسله مراتبی شایستگی مدیران با رویکرد مدارس کارآفرینانه
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس
سال 1399
ارائه شده در مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
بررسی میزان انطباق آموزش های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی بخش صنایع در شهرستان خرمشهر
سال 1396
ارائه شده در مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
مطالعه اکتشافی موانع اجرای برنامه معلم پژوهنده: یک پژوهش آمیخته
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی
طراحی مدل اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه
سال 1401
ارائه شده در مجله رویکردهای نوین آموزشی
بررسی نقش تعاملی دانشگاه و شهرداری در ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده از منظر برنامه-ریزی آموزشی
سال 1401
ارائه شده در مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی
واکاوی نابرابری های آموزشی در پرتو تحولات انقلاب صنعتی چهارم
سال 1400
ارائه شده در مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی
تناسب آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهر اهواز
سال 1397
ارائه شده در مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی