آقای دکتر Mirahmad Amirshahi

Dr. Mirahmad Amirshahi

دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران

Researcher ID: (331768)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.