میراحمد امیرشاهی | سیویلیکا

دکتر میراحمد امیرشاهی

دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی میراحمد امیرشاهی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه مدیریت بازرگانی (هیات تحریریه)
  • دانشگاه الزهرا (عضو هیات علمی)