آقای پروفسور Bromand Salahi

Prof. Bromand Salahi

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (331915)

125
74

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers