آقای دکتر Hasan Savari

Dr. Hasan Savari

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (332415)

4
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers