آقای دکتر Afshin Zohdi

Dr. Afshin Zohdi

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (332503)

19
41
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers