آقای دکتر Mohammad Khanebad

Dr. Mohammad Khanebad

دانشیار گروه آموزشی زمين شناسي دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (332507)

40
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers