آقای Mohammad sadeq Sabahi

Mohammad sadeq Sabahi

کارشناسی رشته حقوق

Researcher ID: (332783)

1
2
1
2

Education

  • کارشناسی : حقوق : مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی1396-1399

Workshops

  • : پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی - : موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک/ شیروان (1400)
  • : مهارت های طرح نامه نویسی و پایان نامه نویسی - : مرکز تخصصی امام حسین/ شیراز (1396)