آقای دکتر Ali Mirbalouchzehi

Dr. Ali Mirbalouchzehi

مربی آموزش بهداشت گروه بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی بیمارستان ایران، بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (333952)

25
1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers