آقای دکتر Mohammad Zabetian Targhi

Dr. Mohammad Zabetian Targhi

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (336953)

66
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers