آقای Shabab Jahanbin

Shabab Jahanbin

Researcher in the field of environmental management and environmental law

Researcher ID: (337132)

47
1
1

Conference Papers

Journal Papers

  • جهانبین، شباب و علی اثنی عشری. "تجزیه و تحلیل و مدیریت بهینه پسماندهای واحد بویلر و نیروگاه شرکت کشت و صنعت فارابی خوزستان." مجله پیام ایمنی، شماره 33، سال نهم (1390)

Researchs

  • طراحی و تدوین برنامه های بهبود مدیریت پسماند های شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری - جهت شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد [نویسندگان: جهانبین، شباب، هاشمی، میثاق، احسان، امیر، اثنی عشری، علی، قدسی، منا] (1393)