آقای دکتر Hossein Jokar

Dr. Hossein Jokar

پسا دکتری برق دانشگاه صنعتی شیراز

Researcher ID: (337731)

6
1
1
1
1
4

ISI Papers

  •  Bilevel model for security-constrained and reliability transmission and distribution substation energy management considering large-scale energy storage and demand side management
  •  Transmission and Distribution Substation Energy Management Considering Large-Scale Energy Storage, Demand Side Management and Security-Constrained Unit Commitment
  •  Economic operation of networked flexi-renewable energy hubs with thermal and hydrogen storage systems based on the market clearing price model
  •  Unit Commitment in Smart Grids Considering Demand Side Management and Energy Storage Systems

Conference Papers

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مدیر برق ،ابزاردقیق و سیستم های کنترل (1394-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس (1397)