آقای دکتر Mohamad Reza Sarmadi

Dr. Mohamad Reza Sarmadi

استاد- دانشگاه پیام نور استان تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (339575)

60
138
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers