آقای دکتر Morteza Jiryaei Sharahi

Dr. Morteza Jiryaei Sharahi

استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (341093)

34
7
1
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers