آقای دکتر Mahmoud Khazraei

Dr. Mahmoud Khazraei

دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (341525)

52
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers