رضا تقوی | سیویلیکا

رضا تقوی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی رضا تقوی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • هفتمین همایش ملی توربین گاز (دبیر کنفرانس)
  • دانشگاه علم و صنعت ایران (عضو هیات علمی)