آقای دکتر Seyed Ahmad Neshaei

Dr. Seyed Ahmad Neshaei

دانشیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان (همچنین شناخته شده با عنوان: میر احمد لشته نشایی)

Researcher ID: (342488)

120
23
2
4
18

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب طراحی دیوارهای ساحلی، سید احمد نشایی ، نعیم عابدی محزون (دانشگاه گیلان) - 1396 - Persian
  • کتاب کتاب مکانیک سیالات کاربردی، میر احمد لشته نشایی، حمیدرضا رضایی دوگاهه (رمه) - 1388 - Persian

Education

  • پسا دکتری کاگوشیما ژاپن1376-1377
  • دکتری تخصصی امپریال کالج لندن1372-1376
  • کارشناسی ارشد AmirKabir University1367-1369
  • کارشناسی AmirKabir University1362-1366