ساناز فیاضی | سیویلیکا

دکتر ساناز فیاضی

مربی- عضو هیات علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

معرفی

عضو هیات علمی null و علاقه مند به حوزه پزشکی

تلفن
02433148373
آدرس
زنجان، شهرک کارمندان، بلوار ثبوتی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، دانشکده پرستاری و مامایی، طبقه دوم، دفتر مجله PCNM

مقالات ساناز فیاضی در ژورنال های داخلی

اثرات گل مغربی در مامایی بالینی ایران: یک مطالعه مروری
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی
Association of Domestic Violence and Early Suppression of lactation in Mothers Referring to Health Centers in Lahijan -Iran
سال 1399
ارائه شده در مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی
Prevalence and Outcomes of Pre-eclampsia and its Related Factors in Referral Hospital of Ayatollah Mosavi in Zanjan-Iran
سال 1398
ارائه شده در مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی
On the Relationship between Social Support and Early Breastfeeding Termination
سال 1398
ارائه شده در مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی
Related Determinants of Decision-Making in the First Childbearing of Couples: A Narrative Review
سال 1398
ارائه شده در مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی
The Predictive Role of Serum Leptin Levels in Pregnant Mothers in Relation to their Delivery Type
سال 1397
ارائه شده در مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی
Investigation of the Relationship between Serum Leptin levels and Nausea and Vomiting of Pregnancy
سال 1397
ارائه شده در مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی
Relationship between social support with anxiety, depression, and stress in pregnant women attending to health care centers in Zanjan-Iran in ۲۰۱۵-۲۰۱۶
سال 1396
ارائه شده در مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی

سوابق استادی ساناز فیاضی

مربی null
1394 - 1395

سوابق شغلی ساناز فیاضی

سابقه کار دانشگاهی مدیر اجرایی مجله Preventive Care in Nursing and Midwifery
1395 - 1401
تدریس دانشگاهی عضو هیات علمی گروه مامایی دانشگاه آزاد چالوس
1394 - 1394
سابقه کار دانشگاهی عضو هیات علمی دپارتمان مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1394 - 0
سابقه کار دانشگاهی عضو کمیته ارزیابی هیات علمی
1399 - 0
سابقه کار دانشگاهی عضو EDO دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
0 - 0
سایر سوابق مامای بلوک زایمان بیمارستان بهمن تهران
1392 - 0
سایر سوابق مسئول سلامت مادر و نوزاد بیمارستان فجر ماکو - آذربایجان غربی
1393 - 0
سایر سوابق مامای بلوک زایمان بیمارستان فاطمه میاندوآب - آذربایجان غربی
1391 - 1392