آقای پروفسور Hasan Zaki Dizaji

Prof. Hasan Zaki Dizaji

دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (345028)

63
28
1
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers