هانی عبادی

کارشناسی ارشد مهندس عمران-مهندسی زلزله - دانشکده فنی و مهندسی خوارزمی

Researcher ID: (345563)

1
2