رضا غفار ثمر | سیویلیکا

دکتر رضا غفار ثمر

Tarbiat Modares University

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی رضا غفار ثمر در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی (مدیر مسئول)
  • دانشگاه تربیت مدرس (عضو هیات علمی)