آقای دکتر Ali Mohammad Khorshiddoost

Dr. Ali Mohammad Khorshiddoost

گروه آب و هواشناسی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی ، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347261)

18
81
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers