آقای دکتر Abbas Saeidi

Dr. Abbas Saeidi

عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347350)

3
36
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers